نقاشی با رنگ پلاستیک

رنگ پلاستیک کجاها استفاده میشود؟

رنگ پلاستیک در سقف اتاق خوابها و پذیرایی و داخل کمد دیواری استفاده میشود.در کل جاهایی که با آب و رطوبت مجاورت ندارن میشه رنگ پلاستیک استفاده کرد.دلیل استفاده در داخل کمد دیواری اینست که لباسها و پارچه یا رختهایی که در کمد دیواری جا دا ه میشود بوی نم نگیرد.البته رنگ پلاستیک قابل شستشو در بازار وجود دارد.ولی نقاشها معمولا برای رنگ دیواراستفاده نمیکنند دلیل ان نیز اینست که رنگ پلاستیک بعد از چند بار دستمال کشیدن چرک میشود و لکه را به خود می گیرد.

نقاشی با رنگ ساختمان

نقاشی با رنگ پلاستیک