پروژه ساختمان دادگستری کل استان تهران

ساحتمان دادگستری

پروژه ساختمان دادگستری

متراژ ۸۲۴۲ متر
محل نقاشی شده.ساختمان دادگستری قدوسی و قدس.جنت آباد شمالی ساختمان مرکزی
هفت تیر مفتح جنوبی

پیش از اتمام کار

پس از اتمام کار