طریقه محاسبه قیمت نقاشی ساختمان

بطور کلی برای محاسبه قیمت نقاشی ساختمان بصورت عادی (نه موارد خاص) دو راه وجود دارد.
راه اول بصورت تخمینی است که در این روش شما می تواند مساحت بخشهایی که قرار است رنگ شود را در عدد ۳ ضرب کنید.
به این ترتیب متراژ تقریبی مساحت دیوارها و سقف بدست می آید . مثلاً می خواهیم بدانیم که قیمت نقاشی یک واحد آپارتمان ۷۰ متری چقدر است؟ برای این کار طبق روش گفته شده می توانید این عدد را در ۳ ضرب نمایید که به عدد ۲۱۰ متر می رسیم.
راه دوم این است که متر دست گرفته و مساحت هر دیوار را جدا گانه محاسبه کرده و سپس با هم جمع نمایید. از آنجایی که قیمت نقاشی سقف متفاوت است می توان این بخش را جداگانه حساب کرد و به مبلغ نهایی افزود.
بسیار از نقاشان و پیمانکاران راه اول را انتخاب می کنند و به نوعی یک پروژه کنتراتی محسوب می گردد.