قیمت هر متر رنگ پلاستیک

قیمت رنگ پلاستیک بستگی به سطحی دارد که قرار است رنگ شود
صطوح صاف و زیر سازی شده نسبت به سطوح ناصاف و دارای ترک.
قیمت کمتری دارن.قیمت دقیق رنگ پلاستیک بعد از بازدید مشخص شود بهتر است.