نحوه محاسبه قیمت رنگ

دو مدل قیمت برای نقاشی وجود دارد
یک متری دو چکی یا همان توافقی بر سر یک مبلغ مشخص.برای متری مساحت ساختمان در عد سه ضرب میشود و متراژ تقریبی ساختمان به دست میاید
و برا چکی یا توافقی استاد کار نقاش با توجه به کیفیت ساختمان و شرایط زیر کار دیوار و سقف ان یک قیمت پیشنهادی میدهد کارفرما هم یک قیمت میدهد و نهایتن به یک قیمت توافقی میرسند .