قیمت نقاشی چوب

چند قیمت مختلف دارد.قیمت رنگ چوب با متریال جوهر رنگ.سیلر.کیلر و نیم پلی استرکه تمام مراحل همراه با سمباده زدن در هر مرحله میباشد هر متر مربع شصت هزار تومن میباشد لازم به ذکر است که این قیمت شامل متریال و دستمزد و هزینه جابجایی میباشد.یک قیمت دیگر برای رنگ امیزی چوب استفاده از رنگ روغن میباشد .که درب لنگه ای حساب میشود و از دربی چهل هزار تومان تا هشتاد هزار متغیر است.این قیمت شامل تمام مراحل کار و متریال و جابجایی است .